Nhac: Đăng Khánh

Ca Si Trần Thu Hà

Hoa Am: Hoàng Công Luận